சிறப்புச் செய்திகள்

© 2019 Thiraimix. All rights reserved.
Vidhi Sun TV

Vidhi

Dr Nila, a pious young lady, works at the government hospital and is praised by her seniors for her work. She falls in love with Raghu, but the relationship strains under pressure from society.

Episode

19 Jan
FRI
18 Jan
THU
17 Jan
WED
12 Jan
FRI
11 Jan
THU
10 Jan
WED
09 Jan
TUE
08 Jan
MON
06 Jan
SAT
05 Jan
FRI
04 Jan
THU
03 Jan
WED
02 Jan
TUE
30 Dec
SAT
29 Dec
FRI
28 Dec
THU
27 Dec
WED
26 Dec
TUE
23 Dec
SAT
22 Dec
FRI
21 Dec
THU
20 Dec
WED
19 Dec
TUE
18 Dec
MON
16 Dec
SAT
15 Dec
FRI
14 Dec
THU
13 Dec
WED
12 Dec
TUE
11 Dec
MON
09 Dec
SAT
08 Dec
FRI
07 Dec
THU
06 Dec
WED
05 Dec
TUE
04 Dec
MON
02 Dec
SAT
01 Dec
FRI
30 Nov
THU
29 Nov
WED
28 Nov
TUE
25 Nov
SAT
24 Nov
FRI
23 Nov
THU
22 Nov
WED
21 Nov
TUE
20 Nov
MON
18 Nov
SAT
17 Nov
FRI
16 Nov
THU
15 Nov
WED
14 Nov
TUE
13 Nov
MON
11 Nov
SAT
10 Nov
FRI
09 Nov
THU
08 Nov
WED
07 Nov
TUE
06 Nov
MON
04 Nov
SAT
03 Nov
FRI
02 Nov
THU
01 Nov
WED
31 Oct
TUE
30 Oct
MON
28 Oct
SAT
27 Oct
FRI
26 Oct
THU
25 Oct
WED
24 Oct
TUE
23 Oct
MON
21 Oct
SAT
20 Oct
FRI
19 Oct
THU
17 Oct
TUE
16 Oct
MON
14 Oct
SAT
13 Oct
FRI
12 Oct
THU
11 Oct
WED
10 Oct
TUE
09 Oct
MON
07 Oct
SAT
06 Oct
FRI
05 Oct
THU
04 Oct
WED
03 Oct
TUE
28 Sep
THU
27 Sep
WED
26 Sep
TUE
25 Sep
MON
23 Sep
SAT
22 Sep
FRI
21 Sep
THU
20 Sep
WED
19 Sep
TUE
18 Sep
MON
16 Sep
SAT
15 Sep
FRI
14 Sep
THU
13 Sep
WED
12 Sep
TUE
11 Sep
MON
09 Sep
SAT
08 Sep
FRI
07 Sep
THU
06 Sep
WED
05 Sep
TUE
04 Sep
MON
02 Sep
SAT
01 Sep
FRI
31 Aug
THU
30 Aug
WED
29 Aug
TUE
28 Aug
MON
26 Aug
SAT